Category: mp3

Daar Mag Je Mij Voor Wakker Maken - Various - Daverende Feestkrakers

Published 10.11.2019 by ZulugalLabel: Vogue - Cprvb 059 A • Format: Vinyl LP, Album • Country: Belgium • Genre: Folk, World, & Country •
Download Daar Mag Je Mij Voor Wakker Maken - Various - Daverende Feestkrakers

Toen de geachte Uitgever mij eenige jaren geleden dit boek ter hand stelde, om daarover een oordeel te vellen, beviel het mij zoodanig, dat ik er volgaarne in toestemde, het voor de Nederlandsche jeugd om te werken.

Ik zeg omwerken, want er is van het oorspronkelijke weinig meer overgebleven dan het geraamte. En toch is er veel in, waardoor de Schrijfster haar landgenooten met vrij wat bijzonderheden van ons land en ons volk bekendmaakt.

Het werk kan hun tot een aangename afwisseling strekken van de meer ernstige lectuur mijner historische verhalen. Dat dit boek in zoo betrekkelijk korten tijd telken male herdrukt moest worden, heeft mij niet verwonderd. De goede manier van uitgeven, het echt nationale, dat er in het schaatsenrijden is, en de vriendelijke inhoud van het verhaal stonden mij daarvoor borg.

De meeste bewoners van Broek en zijn omtrek waren nog warm in het dons hunner bedden gedoken en schrikten er voor om uit de veeren te komen: want het was aardig koud en had dien nacht geducht gevroren.

Slechts een enkele boer of boerin, die naar de stad ging, of een werkman, die wat ver van huis op karwei moest zijn, reed op de gladde spiegelvlakte en wierp een vriendelijken blik op het tweetal, dat daar aan den kant geknield lag en zich bezighield met iets aan te binden, hetwelk schaatsen moesten verbeelden en dat bestond uit stukken hard hout, die naar onderen spits toeliepen en waarin gaten waren geboord, om ze met touwen aan de voeten te bevestigen.

Die schaatsen waren het fabrikaat van Hans, den oudste der twee: want zijn moeder was een arme boerenvrouw, die geen schaatsen bekostigen kon; en daarom had onze knaap, die [ 2 ] zeer behendig in het snijden van hout was, er een paar voor zich en zijn zuster Griete vervaardigd, op welke zij reeds menig gelukkig uurtje op het ijs hadden gesleten. Met hun van de kou roode vingers trokken zij aan de touwen, terwijl hun gezichten zoo ernstig stonden, als moesten zij zich het beste paar Friesche schaatsen aanbinden.

Had dan Caught In A Mosh - Anthrax - Big Chief Metal Mosher je klompen aangehouden. Eer ik nog wist, wat hij gedaan had, waren ze al heelemaal omgekruld en bedorven.

Met die schoenen kon ik wel rijden, maar niet met mijn klompen. Hans had intusschen een touw uit zijn zak gehaald en knielde voor Griete, terwijl hij zijn best deed om haar schaats vast te maken. Integendeel hernam hij op vriendelijken toon:. Maar ik moet de schaats toch vastmaken. En je weet zelf, dat we weinig tijd hebben: want moeder zal ons wel gauw roepen. Eenige oogenblikken later reden zij lachend en vroolijk, hand aan hand over de vaart, zonder zich er over te bekommeren, of hun schaatsen al dan niet met ijzer beslagen waren.

Maar eensklaps begonnen de schaatsen van Hans een raar soort van geluid te geven, zijn streken werden al korter en korter, flap! Toch was zij nog niet ver, toen zij voelde, [ 4 ] dat ook haar schaatsen begonnen te krassen.

Daar zij nu de eer aan zich wilde houden, keerde zij zich om en reed haar vervolger in de armen. Op dat oogenblik werd de vaart door de nu geheel en al opgekomen zon beschenen en begonnen er al meer schaatsenrijders te komen.

Maar Hans en Griete waren gehoorzame kinderen. Terstond bonden zij hun schaatsen af en lieten de vaart aan de liefhebbers over. Statig liep Hans met zijn breede schouders en zijn weerbarstig blond haar naast zijn blauwoogige zuster voort, terwijl zij huiswaarts togen. Hij was vijftien en Griete twaalf jaar. Hij was een stevige, vriendelijke jongen met een hart van goud en een paar oogen, die hij nooit neersloeg, als hij u aankeek.

Griete was een klein, tenger ding, met een paar levendige blauwe oogen, die u zoo vriendelijk konden aankijken, en zulk een lief gezichtje, dat gij, als gij haar aanzaagt, heur armoedig en verschoten gewaad schier vergeten zoudt hebben.

Toen de kinderen thuis kwamen, was moeder Brinker weer binnen en zat hun vader bij het vlammende vuur. Die vader was in vroegeren tijd een stevig werkman geweest, die voor vrouw en kinderen een eerlijk stuk brood verdiende.

Maar jaren geleden, toen er midden in den nacht gevaar voor overstrooming was en de man zich aan het werk had Daar Mag Je Mij Voor Wakker Maken - Various - Daverende Feestkrakers aan den dijk, die dreigde te bezwijken, was hij gevallen, en bewusteloos thuis gebracht.

Sedert dat oogenblik had hij niet meer gewerkt, en, ofschoon hij nog leefde, waren zijn verstand en geheugen weg. De arme vrouw Brinker had sedert dien tijd hard gewerkt.

Zij toch moest den kost verdienen voor haar zelf, haar hulpeloozen man en haar niet minder hulpelooze kinderen. Met spinnen en breien trachtte zij daarin te voorzien, zelfs had zij zich tusschenbeide verhuurd, om in het zeel te loopen voor een schuit; maar sedert Hans sterk genoeg was geworden, had hij haar plaats vervuld. En het was ook wel noodig, dat vrouw Brinker thuis bleef: want, hoe hulpbehoevend Brinker ook was, hoewel hij niet meer verstand bezat dan een kind van drie of vier jaar, had I Still Love You Julie - Against Me!

- Reinventing Axl Rose toch de kracht van een man, en het kostte der arme vrouw vrij wat moeite, Daar Mag Je Mij Voor Wakker Maken - Various - Daverende Feestkrakers hem in bedwang te houden. Zoo knap als een advocaat! Zou je wel willen gelooven, dat de burgemeester Daar Mag Je Mij Voor Wakker Maken - Various - Daverende Feestkrakers soms staande hield, om hem het een of ander te vragen. En nu, ach, lieve Hemel! Wat een ferm, knap man!

Ik weet het nog best, hoe gij wel eens zeidet, dat hij door zijn stem alleen al de windmolens aan het draaien zou hebben gemaakt. Wat die jongen toch een geheugen heeft! Griete, kindlief, neem je vader die breinaald af, anders steekt hij er mee in zijn oog. Hans en Griete deden al wat zij konden, om hun arme moeder in haar zware taak te ondersteunen. Waar het lieve kind in het huishouden hielp en den kleinen moestuin bebouwde, die bij het huisje lag, waar zij reeds menig paar sokken breide en al de boodschappen deed, die er noodig waren, verdiende Hans geld met het jagen der paarden voor de pakschuiten en kleine vrachtschepen, die door de vaart kwamen; ook was hij vrij bekwaam in het houtsnijden, in hetwelk hij, als men de slechte werktuigen, welke hij bezat, en het volslagen gemis aan onderricht daarbij in aanmerking neemt, al een heel aardige hoogte bereikt had.

En niet alleen in deze werktuigelijke kunst muntte Hans uit. Ook op de school kon geen enkele hem bijhouden. Griete was zoo vlug niet in het leeren. Des te meer Why Dont You - Various - Radio 538 - Hitzone 53 voor het lieve kind, dat moeder ook haar moest thuis houden: want wat moest er van haar worden, als zij op lateren leeftijd niet zou kunnen lezen of schrijven?

Terwijl onze beide kinderen druk bezig waren, hun moeder binnenshuis te helpen, kwam Daar Mag Je Mij Voor Wakker Maken - Various - Daverende Feestkrakers een vroolijke hoop meisjes en jongens over de vaart rijden. Daar waren goede rijdsters en rijders onder, I Cant Believe - Childs Play - Long Way als men hen in hun bonte kleeding op een [ 7 ] afstand zag komen aanrijden, dan zou men zich verbeeld hebben, dat het ijs eensklaps gesmolten was en er een veelkleurig bed met tulpen op den stroom kwam aandrijven.

Voorop rijdt Hilda, de dochter van burgemeester De Bruyn, in haar fluweelen, met bont omzet jacketje en haar met pels omboorde jurk, en naast haar Annie Bouman, de dochter van een rijken boer, met haar scharlaken rood jacketje, van stevige wol gebreid, en haar keurig blauw rokje, kort genoeg om haar nette voetjes te doen zien.

Er waren ruim twintig jongens en meisjes bij elkander, en zij maakten vrij wat pret, dat kan ik u verzekeren.

Menigen vriendelijken groet wisselden zij met andere dorpelingen, die hen voorbijreden, om zich naar Amsterdam of elders te begeven, en ook diegenen, aan wie zij ten eenen male onbekend waren, konden niet nalaten, met genoegen naar het vroolijke troepje te zien en het een groet toe te werpen. Ook van den wal af hadden zij bekijks genoeg van de kinderen, die Daar Mag Je Mij Voor Wakker Maken - Various - Daverende Feestkrakers voet naar school gingen, en bij wie zich de meesten van hen straks zouden voegen.

Eensklaps echter scheen hen iets in hun vaart te belemmeren en allen bleven stilstaan rondom een klein aardig meisje, dat er allerliefst uitzag en van den kant van Monnikendam was komen aanrijden. Mevrouw De Bruyn van Broek is op den dertigsten van deze maand veertig jaar en heeft besloten dien dag feestelijk te Daar Mag Je Mij Voor Wakker Maken - Various - Daverende Feestkrakers . Daartoe zal zij een wedren op schaatsen geven, waaraan al de kinderen van Broek en den omtrek, mits ze beneden de zestien jaren zijn, mogen deelnemen.

Dat is alles het werk van Hilda. Dan zou een mensch veel van een paard voor een Narreslede hebben. Het paar van de meisjes Jokus - Tetragon - Nature met zilveren plaatjes aan de hielstukken, die bij het stampen een rammelend geluid maken als belletjes.

Je doet toch ook mee, Kato? Maar het is nu tijd, om naar school te gaan. En zonder zich om de overigen te bekommeren, maakte zij een sierlijken zwaai en reed, door Kato vergezeld, naar de school met een vlugheid, dat de anderen werk hadden om haar te volgen. Hun schaatsen zijn zeker een geschenk van Hare Majesteit de Koningin in eigen persoon.

Deze uitval wekte het gelach van verscheidene andere der rijders. Hilda stoorde zich daaraan niet en vroeg aan Griete:. Die heeft zeker een warm kacheltje in zijn lijf; want hij ziet er zoo gezond uit als [ 10 ] een visch. Maar jij bent koud. Waarom kleed je je ook niet wat warmer, klein ding? Meisjes, die kou lijden, worden nooit groot. Mijn zuster heeft nog nooit over de kou geklaagd. Je zult toch meedoen, niet waar? Je kunt allebei aardig rijden en iedereen mag meedingen. Griete zag Hans Daar Mag Je Mij Voor Wakker Maken - Various - Daverende Feestkrakers aan; deze trok verlegen aan zijn buis en antwoordde op eerbiedigen toon:.

Griete kon niet nalaten te lachen, toen zij om het ongeval van Hans van dien morgen dacht, en zeide:. Zij haalde haar beursje uit en zag, dat er nog een gulden en twee kwartjes in waren. Maar hier heb je een daalder. En terwijl zij hen vriendelijk toeknikte en den verwezen Hans het geld in de hand stopte, reed zij snel weg om zich weer bij haar gezelschap te voegen, dat in dien tijd een heel eind vooruitgereden was.

Morgen is de ketting Daar Mag Je Mij Voor Wakker Maken - Various - Daverende Feestkrakers en dan mogen wij het geld houden. Dit hadden wij Ill Get By - Charlie Kunz - Charlie Kunz Souvenir moeten doen.

Maar nu ik het verdien, zal ik er wol voor koopen. Je moet een warm jacketje hebben, Griete. Ik ben jong en gezond. Hans zag haar zwijgend aan. Tranen kon hij niet zien, vooral [ 13 ] niet in de blauwe kijkers van zijn zuster.

Griete bemerkte haar voordeel. Niet voor mij; ik wil ze niet eens hebben. Maar voor jou; dan kun je er nu op rijden, en als ik grooter ben, dan zijn ze voor mij. Hans klemde het geld krampachtig in zijn hand. Nooit in zijn leven had hij zoo vurig naar een paar schaatsen verlangd; want ook hij had van den wedstrijd gehoord en zoo gaarne een kans mede gewaagd.

En dat wist hij, als hij maar een paar goede schaatsen had, dan zou hij een menigte van jongens, die op de vaart reden, de loef afsteken. Maar als zij, dat vlugge ding, zich eens een week op een paar goede schaatsen oefende, dan zou zij Truida Korbes en zelfs Kato Lammers gemakkelijk voorbijhalen. Zoodra die laatste gedachte bij hem opkwam, stond zijn besluit vast. Als Griete het jacketje niet wilde hebben, zou hij haar een paar schaatsen geven.

Deze zullen voor jou zijn. Hans schudde vastberaden het hoofd, en zij gingen naar de hut hunner moeder: want bij de gedachte aan betere schaatsen, hadden zij de hunne afgebonden.

Als je eens een paar schaatsen kocht, die te klein voor jou en te groot voor mij waren, dan konden we ze om beurten gebruiken. Het voorstel scheen Hans zoo aanlokkelijk toe.


Sitemap

You Make Me Feel Like A Woman - Kathie Lee Johnson - Finders Keepers, Klaviertrio Für Violine, Violoncello Und Klavier - Ulrich Stranz - Janus / Klaviertrio / Coninuctio, Ballade No. 2 (B Minor) - Alexander Krichel, Liszt* - Insights, Little Bird - Various - De Rock N Roll Methode 12

Read more posts about mp3

10 Comments

 1. Ninos  Doura 19.11.2019
  Sep 12,  · Mix - Daar Mag Je Alleen Maar Naar Kijkwn -jognny hoes YouTube Watch Johnny Carson get humiliated by a "talking" parakeet on The Tonight Show! - Duration:
 2. Daigami  Jugis 19.11.2019
  View credits, reviews, tracks and shop for the Vinyl release of Daverende Feestkrakers on Discogs.
 3. Faemi  Kazitaur 16.11.2019
  Various - Daverende Feestkrakers Sell This Version: Compilations: CPRVB, CPRVB Various: Daar Mag Je Mij Voor Wakker Maken Various - 12 Originele Vlaamse Suksessen De Dochter Van De Kastelein Various - 14 Hits Voor Etherpiraten 4.
 4. Meztigami  Nikotilar 19.11.2019
  View credits, reviews, tracks and shop for the Vinyl release of Daar Mag Je Alleen Maar Naar Kijken on Discogs.
 5. Sanris  Akitaxe 15.11.2019
  „Zoo, mannetje!” zei Frits, die nog bezig was om een knoop in het koord aan ’s mans been te leggen. „Was je in slaap? Nu, dan zullen we je wel wakker maken.” De kerel mompelde een paar voermansvloeken; toen riep hij op deerniswekkenden toon: „Maakt die touwen los, lieve, beste jongeheeren! Ik heb vijf kleine kinderen thuis.
 6. Goltibar  Tausar 13.11.2019
  Jun 07,  · Provided to YouTube by The-Source Daar Mag Je Alleen Maar Naar Kijken · Johnny Hoes Het Beste Van Johnny Hoes Nr. 1 ℗ Telstar BV .
 7. Dout  Kajigal 18.11.2019
 8. Grogul  Mumuro 12.11.2019
 9. Fautaxe  Kazrashura 13.11.2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *